Perfil do Contratante

Advírtese aos interesados/as, que os textos dos pregos de cláusulas administrativas particulares e prescricións técnicas, así como os datos dos anuncios publicados que se ofrecen nestas páxinas, están destinados ao seu uso como instrumento exclusivamente informativo e por tanto carecen de validez xurídica. Atópase publicada na seguinte ligazón:

Sede Electrónica.

Advertisements